Fjällkunskap- en del av vårt natur och kulturarv

”Fjällkunskap - en del av vårt natur och kulturarv”

default

Naboer AB har varit projektägare för Interregprojektet ”Fjällkunskap – en del av vårt natur och kulturarv” som bedrevs från 1 januari 2016 till sista mars 2019.

Projektet målsättning har varit att bidra till ett långsiktigt hållbart fokus sprida kunskap om förhållandena i våra Gränsfjäll på olika sätt och inom relevanta teman. Fjällkunskapen ska ge individer insikt och kunskap kring det känsliga arv vi har att gemensamt vårda och hur vi var och en på bästa sätt ska förstå att ta del av fjällens fantastiska storslagenhet utan att påverka i negativ riktning. En annan viktig aspekt är att individen ska kunna känna en trygghet att besöka fjällen och detta genom ökad kunskap.

Projektet har varit en katalysator, samordnare och rationell möjliggörare till att förmedla relevant och nyttig information om villkoren kring fjällmiljön. De viktigaste långsiktiga effekterna vi är ute efter att bidra till är:

Att människor får en positiv, lockande och trygg känsla kring att uppleva/besöka fjällen

Att kunskapen skapar en insikt av att värna om vårt natur- och kulturarv i fjällen.

Att förståelsen ökar kring förvaltning, renskötsel och besöksnäring

Målgrupperna har varit främst skolungdom samt gäster och potentiella gäster i fjället. Vi har även spridit Fjällkunskap inom och tillsamman med det redan kompetenta fjällnätverket.

Vårt operativa arbetssätt kan beskrivas så här:

Att paketera och distribuera fjällkunskap på nya pedagogiska sätt. Vi har jobbat med att synkronisera och implementera insatserna i befintliga samarbetsorganisationers verksamheter och befintliga system så att att insatserna har en stor chans att fortsätta även efter projektets slut. Vi har också satt ihop nya konstellationer av samarbetspartners som hittar mervärden i att tillsammans genomföra aktiviteterna. Vi hat tänkt lite “utanför boxen” för att hitta nya arenor där vi kan uppnå mest effekt och tydligt nå målgrupperna.

Resultaten kan kort sammanfattas så här:

Det blev ganska precis 100 st operativa aktiviteter som genomfördes under projekttiden. En del har genomförts flera gånger i ett led av utveckling.  Det har vid dessa aktivitetstillfällen engagerats ca 11 000 personer varav ca 5 000 är barn och unga under 25 år. Ca 60 % av huvudaktiviteterna har en fortsättning efter projekttiden slut. Det är för oss ett mycket tillfredsställande resultat.

Vi har vi nått ut med Fjällkunskapsinformation via sociala medier, digitala kanaler och trycksaker till minst 535 000 personer.

Kontakta Naboer AB om slutrapporten önskas