Förstudie: Plattform för hållbar turistisk utveckling kring Sylarna

Sylarnaområdet är ett svensk-norskt område som har ett stort turistiskt tryck och förväntningarna är att besöksantalet ökar i framtiden. Detta är en utmaning och ställer stora krav på hur turismutvecklingen ska hanteras vid sidan om en aktiv renskötsel som med åren blivit alltmer trängd samtidigt som fokus måste finnas på ett naturmiljö- och kulturmiljöskydd.

default

Naboer AB har sedan 2009 engagerat sig i problematiken kring Sylarna. Detta har skett genom en serie mindre Interregprojekt där Naboer AB som projektägare arbetat ”lyhört”, tålmodigt och processorienterat med de aktörer som finns i området och även tillsammans med myndigheterna. Senast i raden är en förstudie – Plattform för hållbar turistisk utveckling kring Sylarna. Projektet startade 2012-05-01 och avslutades 2014-08-31. Syftet vara att presentera olika modeller för hur man långsiktigt skulle kunna hantera besöksnäringens utveckling på ett hållbart sätt i Sylarnaområdet.

Förstudien har redan innan projektets slut, resulterat till att den 11 februari så bildades föreningen “Gränsfjällen Sylarna i samverkan”. Det är en unik förening både vad gäller syfte och medlemmarnas sammansättning. Föreningen har medlemmar både från Norge och Sverige som är fjällets aktörer som på något sätt påverkar eller påverkas av en växande besöksnäring i Sylarnaområdet. T ex samebyar, turistföreningar, entreprenörer, serviceföretag, boendeanläggningar, större events och även offentliga myndigheter.

På Ånns kursgård den 11 februari 2014, bildades föreningen “Gränsfjällen Sylarna i samverkan”

Syftet med föreningen är Föreningens målsättning är att säkerhetsställa en hållbar, ansvarsfull och långsiktig hantering av besöksnäringens utvecklingen i dessa gränsfjäll. Plattformen är i huvudsak ett vägledande forum med den gemensamma värdegrunden ”Sylarnadeklarationen” som bas.

Så här formuleras värdegrunden som tillsammans ska förvaltas och utvecklas:

Vi vil arbeide for en økt forståelse av forholdet mellom natur, kultur og menneske.
La respekten for denne forståelsen prege våre valg både som enkeltindivid og i fellesskap.
Vi vil i felleskap utvikle våre fjellområder slik at alle gjester i reinens rike finner gleden med å leve naturvennlig.

Föreningen har fortsatt växa även projektets slut och medlemmarna har engagerat sig att ringa in de mest prioriterade aktiviteterna som bör verkställas i området. Dessa är en del med nyckelord som ”betesro, kanalisering, tillrättaläggning av leder”. Den andra delen är att förmedla kunskap och information om ”verklighteten i gränsfjällen”. Aktiviteterna kommer få flera olika utryck och rikta sig både till beskökande och till de verksamma aktörerna i området. Det arbetas med att formulera ett större interregprojekt för att kunna verkställa föreningens behov.

Föreningen har även en hemsida www.grensefjellen.com och en facebookgrupp som heter ”Gränsfjällen Sylarna i samverkan”.

Här hittar du projektets slutrapport.